Tilaus- ja toimitusehdot

Ennen tilaustasi sitoudut tutustumaan tuotteeseen ja tuotetietoihin huolella. Tuotteet ovat joko sähköisessä tai painetussa muodossa ja toimitustapa on yksilöity omalla tuotesivullaan. Tilaaminen tarkoittaa näiden, yksilöityjen tilausehtojen sekä asiakastieto- ja tietosuojarekisterimme hyväksymistä.

Yleiset palveluiden sopimusehdot

A) YLEISTÄ

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Maijamedia Oy:n (”Toimittaja”, y-tunnus 2267436-4) toimittaessa palveluita (”Palvelut”). Myöhemmin näitä ehtoja kutsutaan ”Ehdoiksi”, asiakasta ”Asiakkaaksi”, ja Sopimuslomakkeessa sekä Ehdoissa yksilöityjen asiakirjojen muodostamaa sopimuskokonaisuutta ”Sopimukseksi”. Sopimusasiakirjat voivat olla sähköpostissa viitattuina linkkeinä tai verkkokauppatilauksen yhteydessä. Elleivät osapuolet toisin kirjallisesti sovi, sovelletaan näitä Ehtoja kokonaisuudessaan tai osittain.

B) OSAPUOLTEN VASTUUT JA VELVOLLISUUDET

Toimittaja vastaa siitä, että tilatut Palvelut toteutetaan Sopimuksen mukaisesti, huolellisesti sekä tarvittavalla ammattitaidolla. Asiakas vastaa Toimittajalle antamistaan tiedoista ja ohjeista, osallistuu Palveluiden toteuttamiseen sekä suorittaa sille kuuluvat tehtävät. Toimittaja ilmoittaa Asiakkaalle viivytyksistä toimitusaikataulussa välittömästi, kun on selvää, ettei Palvelua voida suorittaa sovitussa ajassa. Toimittaja toimii välittäjänä Asiakkaan tilaamissa kolmansien osapuolten laitteisiin, ohjelmistoihin tai palveluihin (kuten pilvipalveluihin) liittyvissä toimituksissa eikä ole vastuussa toimitusten sisällöstä tai mahdollisista virheistä (laitteistoa, ohjelmistoja ja palveluita koskeva hankintapalvelu). Takuu- ja käyttöehtojen soveltaminen määräytyy alkuperäisten ehtojen perusteella. Jos Asiakas pyytää Toimittajaa avustamaan laitteiden, ohjelmistojen tai palveluiden virheiden selvittämisessä tai suorittamaan muita niihin liittyviä tehtäviä niiden toimituksen jälkeen, Toimittajalla on oikeus veloittaa näistä tehtävistä normaalin tuntiveloituksensa mukaisesti. Toimittajan vastuu rajoittuu Toimittajan toimittaman Palvelun sisältöön. Kolmansien osapuolten ohjelmistojen tuki- ja ylläpitopalvelut tarjotaan asiantuntijapalveluna, ja Toimittajan vastuu rajoittuu toimittamiensa Palvelujen sisältöön.

C) PALVELUN LOPPUTULOKSEN HYVÄKSYMINEN

Palvelut toteutetaan Toimittajan työmenetelmiä käyttäen. Jos Palvelu ei ole sovittu kiinteään hintaan, Toimittaja toimittaa Asiakkaalle tiedot käytetystä työajasta. Asiakkaan on ilmoitettava hyväksyntänsä tai esitettävä huomautuksensa tietoihin Palvelun edistymisestä seitsemän (7) päivän kuluessa ja Palvelun tuloksiin kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa niiden vastaanottamisesta. Ellei Asiakas esitä kirjallista huomautusta määräajassa, katsotaan Asiakkaan antaneen hyväksyntänsä. Jos Palveluun ei sisälly tulosten luovutusta, Palvelu katsotaan hyväksytyksi, mikäli Asiakas ei esitä kirjallista huomautusta kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa Palvelun toteuttamisesta. Toimittajan vastuu Palvelun virheistä rajoittuu virheen korjaamiseen tai Palvelun uudelleentoteuttamiseen omalla kustannuksellaan, mikäli Asiakas ilmoittaa virheestä kirjallisesti hyväksymisajan puitteissa. Toimittaja suorittaa mahdolliset virheenkorjaukset kohtuullisessa ajassa.

D) IMMATERIAALIOIKEUDET

Immateriaalioikeuksilla tarkoitetaan kaikkia Suomen, muiden valtioiden lakien ja/tai kansainvälisten konventioiden mukaisia immateriaalioikeuksia (mukaan lukien muun muassa tekijänoikeus, liikesalaisuuksien ja tietokantojen suoja sekä oikeudet tavaramerkkiin, toiminimeen, malliin ja hyödyllisyysmalliin).

”Innovaatiolla” tarkoitetaan kaikkia sellaisia luovan työn tuloksia, jotka saavat suojaa tai saattaisivat olla suojattavissa, joko nyt tai tulevaisuudessa, immateriaalioikeuksien nojalla (esimerkiksi teokset, mallit, keksinnöt, kaupalliset tunnukset ja tietokannat). Immateriaalioikeudet asiantuntijapalvelun perusteella syntyviin innovaatioihin, asiakirjoihin ja muihin tuloksiin sekä Toimittajan niihin tekemiin muutoksiin kuuluvat Toimittajalle.

Asiakkaalla ja Asiakkaan kanssa kulloinkin samaan kirjanpitolainmukaiseen konserniin kuuluvilla yhtiöillä on käyttöoikeuden puitteissa vapaa kopiointioikeus sekä oikeus käyttää edellä mainittuja innovaatioita, asiakirjoja ja muita tuloksia pohjana jatkotyölle sekä oikeus tehdä tai teettää niihin muutoinkin muutoksia. Asiakkaalla ei ole oikeutta muuta tarkoitusta varten myydä, eikä muutenkaan luovuttaa näitä innovaatioita, asiakirjoja tai muita tuloksia kolmannelle osapuolelle. Asiakkaalla on kuitenkin oikeus toimittaa innovaatiomateriaalia mahdolliselle uudelle toimittajalle.

Sopimus ei vaikuta osapuolten toisilleen asiantuntijapalvelun tekemistä varten luovutettuihin aineistoihin liittyviin oikeuksiin.

F) YLLÄPITO- JA MUUT PALVELUT

Ylläpitopalvelun sisältö määritellään erikseen osapuolten välisessä tilauksessa. Toimittaja pyrkii käytettävissään olevin voimavaroin käynnistämään korjaustoimenpiteet annetun viitteellisen vasteajan puitteissa. Toistuvaismaksua vastaan annettava ylläpito kattaa ne tehtävät, jotka ovat tilauksessa tai sopimuksen liitteissä nimenomaisesti asetettu Toimittajan suoritettavaksi. Mikäli Asiakkaan pyytämän toimenpiteen suorittaminen ei kuulu toistuvaismaksun piiriin, Toimittajalla on oikeus veloittaa suoritetuista toimenpiteistä voimassa olevan hinnastonsa mukaisesti. Toimittajalla on oikeus veloittaa lisäkustannukset, jotka aiheutuvat Asiakkaan antamista virheellisistä tiedoista tai muusta Asiakkaasta johtuvasta syystä.

G) HINNAT, KULUT JA MAKSUEHDOT

Ellei tilauksessa ole toisin sovittu, Toimittaja laskuttaa Palvelut kuukausittain jälkikäteen. Kolmannen osapuolen laitteet, palvelut ja ohjelmistot laskutetaan kuitenkin kolmannen osapuolen laskutuskäytännön mukaisesti tai erikseen sovitusti.

Toimittajalla on oikeus veloittaa Palvelun edellyttämän matkan osalta tuntiveloitusperiaatteella. Muut aiheutuneet matkakulut veloitetaan toteutuneiden kustannusten mukaisesti.

Mikäli Palvelu tehdään Asiakkaan pyynnöstä Toimittajan normaalin työajan ulkopuolella, Toimittajalla on oikeus veloittaa tilauksessa tai Sopimuksessa sovitut lisämaksut.

Toimittajan ilmoittamat hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa, joka lisätään hintoihin kulloinkin voimassa olevien säännösten mukaisesti. Julkisten maksujen muuttuessa tuotteiden ja palvelujen hinnat muuttuvat vastaavasti.

H) SALASSAPITO

Sopijapuolet eivät saa oikeudettomasti hyödyntää tai paljastaa toisiltaan saamiaan luottamuksellisia aineistoja ja tietoja, jotka on merkitty luottamuksellisiksi tai jotka on selvästi tunnistettavissa sellaisiksi. Sopimuksen päättyessä kummankin sopijapuolen tulee välittömästi lopettaa käyttämänsä luottamukselliset aineistot ja tiedot, ja ne on palautettava toiselle sopijapuolelle. Kummallakin osapuolella on kuitenkin oikeus säilyttää lain tai viranomaisten määräysten edellyttämät kopiot.

I) VAKIOEHDOT

Sopijapuolella on oikeus hyödyntää toimituksen aikana hankkimaansa ammattitaitoa ja kokemusta. Tämän kohdan mukaiset oikeudet ja velvoitteet säilyvät voimassa sopimuksen päättymisen jälkeenkin.

J) VAHINGONKORVAUS JA VASTUUNRAJOITUKSET 

Tähän sopimukseen perustuvan sopijapuolen korvausvelvollisuus toiselle sopijapuolelle sopimusrikkomuksesta aiheutuneista välittömistä kuluista ja vahingoista rajoittuu mahdollisiin viivästys- ja muihin sakkoihin mukaan lukien yhteensä enintään Toimittajan tuottamien Palveluiden hintaan, joiden toimituksessa sopimusrikkomus tapahtui. Toimittajan toimittamien Palveluiden hintaan ei sisällytetä mahdollisesti toimitettujen laitteiden, ohjelmistojen tai palveluiden (kuten pilvipalvelut) arvoa. Mikäli sopimusrikkomus ei kohdistu tiettyihin tuotteisiin ja palveluihin, korvausvelvollisuus on yhteensä enintään sopimuksen kokonaishintaan mukaan lukien mahdolliset viivästys- ja muut sakot. Jos kyseessä on määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva laskutusjaksoissa laskutettava Palvelu, vahingonkorvauksen enimmäismäärä kyseisen Palvelun osalta on 5.000 euroa. Sopijapuoli ei vastaa mistään välillisestä tai epäsuorasta vahingosta. Mikäli tilauksessa ei ole kirjallisesti sovittu, että Toimittaja yksinomaan vastaa varmuuskopioinnista, Asiakas vastaa omien tietojensa ja tiedostojensa varmuuskopioinnista sekä niiden toimivuuden tarkistamisesta. Sopijapuoli ei ole vastuussa mistään syystä tapahtuneesta toisen sopijapuolen tietojen tai tiedostojen tuhoutumisesta, katoamisesta tai muuttumisesta aiheutuneista vahingoista ja kuluista, kuten tiedostojen uudelleen luomisen aiheuttamista kustannuksista. Vastuunrajoitukset eivät koske tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella aiheutettua vahinkoa.

K) TIETOSUOJA JA MAHDOLLISET HENKILÖTIEDOT 

Tähän sopimukseen perustuvassa henkilötietojen käsittelyssä rekisteröityjen ryhmät muodostuvat Asiakkaan olemassa olevista ja potentiaalisista asiakkaista, ja Toimittajan käsittelemät henkilötiedot koostuvat niistä tiedoista, joita käsitellään Palveluihin liittyen. Rekisteröityihin kuuluvat myös Asiakkaan työntekijät, jotka hyödyntävät Palveluita tai joiden henkilötietoja muutoin käsitellään Palveluissa, Sopimuksessa tai tilauksessa. Toimittajan käsitellessä Asiakkaan puolesta henkilötietoja Palveluiden yhteydessä, on noudatettava seuraavia ehtoja:

 1. Henkilötietojen hallinta ja kontrolli säilyvät Asiakkaalla, joka pysyy jatkuvasti rekisterinpitäjänä Sopimusta täyttäessään. Asiakas on velvollinen varmistamaan, että se täyttää soveltuvan lainsäädännön sille rekisterinpitäjänä asettamat velvoitteet.
 2. Toimittaja käsittelijänä toteuttaa osaltaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 32 artiklassa vaaditut toimenpiteet riittävän turvallisuustason varmistamiseksi.
 3. Mikäli Toimittaja käyttää toisen henkilötietojen käsittelijän palveluita, kyseiseen toiseen henkilötietojen käsittelijään sovelletaan kulloinkin sovellettavan lainsäädännön mukaisia velvoitteita.
 4. Toimittajan tulee auttaa Asiakasta asianmukaisilla teknisillä ja organisatorisilla toimenpiteillä mahdollisuuksien mukaan täyttämään rekisterinpitäjän velvollisuuden vastata pyyntöihin, jotka koskevat rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä, sekä auttaa Asiakasta varmistamaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 32–36 artiklassa säädettyjen velvoitteiden noudattamisen, Toimittajan saatavilla olevat tiedot huomioiden.
 5. Osapuolten tulee sopia tietojen poistamisesta/palauttamisesta käsittelyn päättyessä.
 6. Toimittaja toimittaa Asiakkaalle sen pyynnöstä kaikki Toimittajan saatavilla olevat tiedot, jotka ovat tarpeen Asiakkaan velvollisuuksien noudattamisen osoittamiseksi, ja Toimittaja sallii Asiakkaan tai muun rekisterinpitäjän valtuuttaman auditoijan suorittamat auditoinnit ja tarkastukset osallistuen niihin.

Toimittajan on ilmoitettava Asiakkaalle epäilemästään tai todetusta henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta ilman aiheetonta viivytystä siitä tiedon saatuaan. Ilmoituksen tulee sisältää vähintään (a) kuvaus henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta, mukaan lukien asianomaisten rekisteröityjen ryhmät ja arvioidut lukumäärät sekä tietueiden ryhmät ja arvioidut lukumäärät; (b) sen henkilön nimi ja yhteystiedot, joka vastaa Toimittajan tietosuoja-asioista; (c) kuvaus henkilötietojen tietoturvaloukkauksen todennäköisistä ja/tai toteutuneista seurauksista; ja (d) kuvaus toimenpiteistä, jotka on toteutettu henkilötietojen tietoturvaloukkauksen

Milloin Asiakas on itse käsittelijä ja Toimittaja rekisterinpitäjään nähden alikäsittelijä, osapuolet noudattavat näitä määräyksiä soveltuvin osin. Milloin Asiakkaan asiakas on käsittelijä ja Toimittaja rekisterinpitäjään nähden alikäsittelijä, osapuolet noudattavat näitä määräyksiä soveltuvin osin. Asiakas tai Asiakkaan asiakas käsittelijänä varmistaa, että henkilöt, joilla on oikeus käsitellä henkilötietoja, ovat sitoutuneet noudattamaan salassapitovelvollisuutta, jota ei Henkilötietojen osalta ole ajallisesti rajattu.

L) VOIMASSAOLO JA IRTISANOMINEN

Tilaus on toistaiseksi voimassa oleva, ellei tilauksessa ole nimenomaisesti sovittu toisin. Määräaikainen Palvelua koskeva sopimus päättyy määräajan kuluttua umpeen, ja määrätyn Palvelun tekemistä koskeva sopimus päättyy kyseiseen tehtävään liittyvien tehtävien suorittamisen jälkeen. Ellei tilauksessa ole toisin sovittu, kunkin Palvelun määräaikainen sopimuskausi on kolmekymmentäkuusi (36) kuukautta, jonka jälkeen se jatkuu toistaiseksi.

Henkilötietojen hallinta ja kontrolli säilyvät Asiakkaalla, joka pysyy jatkuvasti rekisterinpitäjänä Sopimusta täyttäessään. Asiakas on vastuussa siitä, että se täyttää soveltuvin osin lainsäädännön mukaiset velvoitteet rekisterinpitäjänä.

Toimittaja käsittelijänä toteuttaa osaltaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 32 artiklassa edellytetyt toimenpiteet riittävän turvallisuustason varmistamiseksi.

Mikäli Toimittaja käyttää toisen henkilötietojen käsittelijän palveluita, kyseiseen toiseen henkilötietojen käsittelijään sovelletaan kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä.

Toimittajan tulee avustaa Asiakasta asianmukaisilla teknisillä ja organisatorisilla toimenpiteillä mahdollisuuksien mukaan rekisterinpitäjän vastatakseen rekisteröidyn oikeuksia koskeviin pyyntöihin ja varmistaakseen EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 32–36 artikloissa säädettyjen velvoitteiden noudattamisen.

Osapuolten on sovittava tietojen poistamisesta/palauttamisesta käsittelyn päättyessä.

Toimittaja toimittaa Asiakkaalle kaikki Toimittajan saatavilla olevat tiedot Asiakkaan velvollisuuksien noudattamisen osoittamiseksi. Toimittaja sallii Asiakkaan tai muun rekisterinpitäjän valtuuttaman auditoijan suorittamat auditoinnit ja tarkastukset osallistuen niihin.

Ellei kirjallisesti ole toisin sovittu, Asiakas voi irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan Palvelun kirjallisesti yhden (1) kuukauden irtisanomisajalla. Toimittaja voi irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan Palvelun kirjallisesti kolmen (3) kuukauden irtisanomisajalla. Irtisanomisaika astuu voimaan heti irtisanomista seuraavan kuukauden alusta.

Toimittajalla on oikeus kirjallisesti muuttaa näitä sopimusehtoja. Asiakkaalle tiedotetaan kirjallisesti muutoksista vähintään kuukautta ennen niiden voimaantuloa. Jos Asiakas ei halua hyväksyä muutoksia, hänen tulee irtisanoa sopimus ennen uusien ehtojen voimaantuloa.

Sopijapuolella on oikeus purkaa sopimus myös silloin, jos toinen sopijapuoli oleellisesti rikkoo sopimusehtoja tai käyttää niitä väärin, eikä korjaa rikkomusta kolmenkymmenen (30) päivän määräajan kuluessa.

Toimittajalla on oikeus purkaa sopimus, jos Asiakas ei suorita erääntynyttä neljäntoista (14) päivän kuluessa maksun erääntymisestä eikä aseta Toimittajalle hyväksyttävää vakuutta. Toimittajalla on myös oikeus purkaa sopimus, jos Asiakas asetetaan konkurssiin, selvitystilaan, yrityssaneeraukseen, todetaan varattomaksi ulosotossa tai joutuu vakaviin maksuhäiriöihin.

Sopijapuolella on oikeus keskeyttää tämä Sopimus informoimalla kirjallisesti toista osapuolta pidempiaikaisen poikkeustilanteen vallitessa, joka estää sovittujen työtehtävien suorittamisen.

Toimittajan on avustettava Asiakasta palvelun tai sen osan siirtämisessä kolmannen osapuolen tai Asiakkaan itsensä hoidettavaksi Palvelusopimuksen päättyessä. Velvollisuus jatkuu 2 (2) viikkoa Palvelusopimuksen irtisanomisesta.

M) REFERENSSIOIKEUS

Sopijapuolella on oikeus käyttää toista sopijapuolta referenssinä, ellei toinen osapuoli ole nimenomaisesti kieltänyt tätä kirjallisesti.

O) SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN

Toimittajalla on oikeus siirtää tämän sopimuksen mukaiset oikeutensa ja velvollisuutensa kolmannelle osapuolelle. Lisäksi Toimittajalla on oikeus hyödyntää alihankkijoita Palveluiden tuottamisessa.

P) SOVELLETTAVA LAKI JA RIIDANRATKAISU

Tähän sopimukseen ja sen perusteella tehtyihin toimeksiantoihin sovelletaan Suomen lakia. Kaikki tästä sopimuksesta johtuvat riidat ratkaistaan Toimittajan kotipaikan käräjäoikeudessa.

Tietosuojaa koskevia määräyksiä (Ehtojen kohta K) sovelletaan kuitenkin soveltamisalallaan aina ennen muita määräyksiä. Sopimus näine Ehtoineen korvaa sopijapuolten mahdollisesti aiemmat sopimukset.

Yksilöidyt tilaus- ja toimitusehdot
Tilaaminen ja maksaminen

Tilaus tapahtuu verkkokaupan kautta lisäämällä tuotteet ostoskoriin tai olemalla meihin yhteydessä sähköpostitse tai puhelimitse. Tarkemmat tilausohjeet löydät täältä. Maksu tapahtuu turvallisesti erillisen maksupalvelutarjoajan kautta. Me emme siis tallenna tai saa tietoomme tilitietojasi.

Maksupalvelun tarjoaa Verifone Finland Oy (0943819-9). Verifone Finland Oy on Finanssivalvonnan toimiluvan saanut maksulaitos. Maksutapahtumat toteutetaan Verifone Finland Oy:n suojatussa tietoturvallisessa maksuympäristössä. Yleisimpien verkkopankki-, kortti- ja muiden maksujen vastaanottajana tiliotteella sekä mahdollisilla korttilaskuilla näkyy Verifone Finland Oy, joka välittää maksut kauppiaalle. Muiden maksutapojen osalta Verifone Finland Oy toimii maksutapahtumatietojen välittäjänä, jolloin maksun vastaanottajana näkyy Maijamedia Oy.

Voit tilata tuotteitamme erillisellä laskulla ottamalla yhteyttä sähköpostitse info(a)maijamedia.com tai puhelimitse 0505707414. Näin tilattu tuote tai tuotteet toimitetaan sinulle maksusuorituksen näkyessä tilillämme.

 • Verifone Finland Oy
 • Keskuskatu 1 A, 00100 Helsinki
 • Asiakaspalvelu: 020 753 5192
 • Sähköposti: kuluttaja[a]verifone.fi
 • www.verifone.fi
Tuotteiden toimittaminen ja aikataulu

Verkkokaupastamme tilatut digitaaliset tuotteet toimitetaan sähköisesti tai muulla tuotteen luonteelle sopivalla tavalla. Laskulla maksettavat tuotteet toimitetaan maksusuorituksen jälkeen tai erillisen sopimuksen mukaan. Toimitustapa painetuille kirjatuotteille on postitus tai nouto Maijamedian toimistolta (Porvoon keskusta) erikseen sovittavina aikoina, ota tällöin meihin yhteyttä!

Postimaksut

Digitaalisilla tuotteilla ei ole toimitus- tai postimaksuja. Kun tilaat fyysisen tuotteen, kuten kirjan ja valitset sille postituksen, postimaksut määräytyvät painon mukaan seuraavasti:

 • 0,5 kg: 5 EUR
 • 1,5 kg: 10 EUR
 • 10 kg: 15 EUR
 • 15 kg: 20 EUR
 • 35 kg: 25 EUR
Palautusoikeus ja tilauksen peruutus
Digitaalisen tuotteen palauttaminen ja tilauksen peruuttaminen

Tilauksen jälkeen tilauksesi siirtyy automaattisesti järjestelmäämme, jolloin olet vastuussa tilauksestasi eikä sitä voida perua. Avaamattoman fyysisen tuotteen voi palauttaa kauppaan (ks. alla), mutta digitaalista tuotetta ostettaessa tuotepakkaus avataan sinä hetkenä, kun tuote on tilattu. Tilaamalla olet hyväksynyt nämä ostoehdot. Tilauksen jälkeen tuotetta ei voida palauttaa, peruuttaa tai vaihtaa.

E-julkaisuilla ja digitaalisilla tuotteilla ei siis ole palautusoikeutta. Myöskään ulkopuolelta asiakkaan pyynnöstä hankituilla tuotteilla/palveluilla ei ole palautusoikeutta. Palautusoikeutta ei ole tilauksen perusteella valmistettavilla tuotteilla/palveluilla.

Painetun julkaisun palauttaminen ja tilauksen peruuttaminen

Kuluttaja-asiakkaalla on oikeus peruuttaa tilauksensa kokonaan tai osittain ennen sen toimittamista ja 14 päivän kuluessa tavaran vastaanottamisesta. Asiakkaan on ilmoitettava tilauksen peruuttamisesta kirjallisesti lähettämällä sähköpostia Maijamedia Oy:lle. Asiakkaan katsotaan vastaanottaneen hänelle lähetetty tilaus kahden arkipäivän kuluttua postin postileimasta, tai paketin ollessa kyseessä sinä hetkenä, kun se on luovutettu asiakkaalle. Palautettavan tuotteen mukana tulee olla tiedot tilauksesta, jolle palautus kohdistuu (tilaajan nimi, osoite ja puhelinnumero), sekä maksetun tilauksen ollessa kyseessä tilinumero maksun palautusta varten. Nimettömiä palautuksia emme käsittele.

Palautettavan tuotteen on oltava samassa kunnossa kuin se oli vastaanotettaessa, myyntikelpoinen ja käyttämätön. Mikäli tuote on pakattu suojamuoviin tai kalvoon, ei tätä suojusta saa poistaa. Tuotteita tulee käsitellä varoen eikä niitä saa tarpeettomasti avata.

Emme ota vastaan peruutusajan jälkeen (14 päivää tuotteen vastaanottamisesta) lähetettyjä palautuksia tai palautuksia, joista ei ole tehty peruutusilmoitusta. Veloitamme aiheettomasta palautuksesta aiheutuneet kulut täysimääräisinä. Aiheettomasti palautettu tuote on noudettavissa Maijamedia Oy:ltä, kun siihen kohdistuvat kulut on kokonaisuudessaan maksettu. Maijamedia Oy säilyttää aiheettomasti palautettua tuotetta 30 päivää, jonka jälkeen se myydään kulujen kattamiseksi. Säilytämme oikeuden laskuttaa asiakkaalta aiheettomista palautuksista aiheutuneet sellaiset kulut, joita ei ole saatu katettua tuotteen uudelleenmyynnillä.

Tilauksen peruutukset ja reklamaatiot ilmoitetaan Maijamedia Oy:lle. Kuluttaja-asiakkaiden tuotepalautukset lähetetään alla olevaan osoitteeseen.

Maijamedia Oy, ASIAKASPALAUTUS
Lundinkatu 10 B 45, 06100 PORVOO, Suomi Finland

Rajoitukset

Emme toimita laskulla tuotteita sellaisille henkilöille, joilla on Maijamedia Oy:lle erääntyneitä laskuja tai jotka toistuvasti palauttavat tilaamansa tuotteet tai muutoin käyttävät väärin palveluitamme.

Asiakkaana olet vastuussa antamistasi tiedoista ja toimitusosoitteen oikeellisuudesta, jos tuote toimitetaan postitse. Myös digitaalisten tuotteiden toimittamisessa asiakkaan tulee antaa sähköpostiosoitteensa saadakseen tuotteen ja siihen liittyvät asiakirjat. Postin toimitusosoite tulee yksilöidä ovessa näkyvän nimen, katuosoitteen ja postitoimipaikan mukaan. Nimessä tulee käyttää c/o merkintää, jos saajan nimi on eri kuin ovessa tai postilaatikossa ilmoitettu.

Jos ilmoitat toimitusosoitteesi virheellisesti ja posti palauttaa lähetyksen lähettäjälle virheen vuoksi, Maijamedia Oy on oikeutettu veloittamaan postitus- ja rahtikulut käsittelymaksuineen (12 EUR/lähetys) toteutuneiden kustannusten mukaisesti (lähetys- ja palautuskulut). Posti varaa oikeuden olla jakamatta lähetystä osoitteeseen, jossa väestörekisteritietojen tai postin omien tietojen mukaan ei asu lähetyksessä ilmoitettua henkilöä (käytettävä c/o merkintää).

Takuu ostamisen jälkeen (digitaaliset tuotteet)

Kaikki Maijamedia SHOP:n digitaaliset tuotteet on kehitetty ammattilaisten ja testihenkilöiden toimesta yli 20 vuoden kokemukseen perustuen ja luovutetaan asiakkaan käyttöön ja hyödynnettäväksi sellaisenaan ilman minkäänlaista nimenomaisesti ilmaistua tai oletettua takuuta.

Maijamedia Oy ei takaa digitaalisesti toimitettavien tuotteiden säilyvyyttä asiakkaan koneilla eikä vastaa tietojen tuhoutumisesta, katoamisesta tai muuttumisesta sekä tästä asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. Maijamedia Oy ei ole velvollinen toimittamaan tuotetta uudestaan tilauksen jälkeen, mikäli asiakas hukkaa tai hävittää jo kertaalleen saamansa digitaalisen tuotteen. Asiakkaan vastuulla on digitaalisten tuotteiden huolellinen säilyttäminen ja varmuuskopiointi lataamisen jälkeen.

Vastuu (digitaaliset tuotteet)

Maijamedia Oy ei ole vastuussa asiakkaan itse muokkaamien digitaalisten tuotepakettien sisällöstä lukuun ottamatta alkuperäisiä kuvia, ohjeita ja videoita. Tekijänoikeudet alkuperäisiin materiaaleihin säilyvät Maijamedia Oy:llä. Asiakas on itse vastuussa muuttamastaan sisällöstä. Maijamedia Oy:llä on oikeus muuttaa tarjoamiaan tuotteita ja niiden toiminnallisuutta, tilausehtoja sekä -hintoja erikseen asiasta ilmoittamatta milloin tahansa. Tilausehtojen muutokset päivitetään tälle sivulle ja muutokset astuvat voimaan ilmoitettuna ajankohtana ja ne koskevat kaikkia tilauksia.

Huomioi, että suuri osa tuotteiden sisällöstä perustuu henkilökohtaiseen kokemukseen. Vaikka pyrimme sisällön mahdollisen paikkaansa pitävään tarkkuuteen, emme ota vastuuta siinä mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista. Käytät tietoja harkitsemallasi tavalla ja omalla vastuullasi. Esimerkit eivät välttämättä vastaa tilannettasi ja täten sinun tulee muuttaa käyttötapoja ja suosituksia oikein katsomallasi tavalla. Tuotteet ja paketit sisältävät viitteellistä tietoa, joten harkinnanvaraisuus on suositeltavaa.

Vaikka tuotteet on toteutettu niin, että saisit niistä parhaan hyödyn toimintaasi, emme voi taata, että tuloksia syntyy tai ansaitset rahaa ehdottamillamme strategioilla, suosituksilla, ideoilla tai työkaluilla. Tuotteet eivät ole ”oikotie onneen” eikä mikään sanomamme toimi takuuna saavutetuista tuloksista. Tulokset riippuvat eri tekijöistä (kuten tilaajan omista tiedoista ja taidoista, osaamisesta, omistautumisesta, liiketoiminnan ymmärryksestä, taloudellisesta tilanteesta) ja tästä syystä emme voi luvata varmaa menestystä tai hyötyä. Tilaajana olet vastuussa omista tekemisistäsi, osallistumisesi aktiivisuudesta, myynnistä ja liiketoiminnastasi yleensä. Tuotteet perustuvat vain meidän tietoomme emmekä lupaa menestystä. Emme myöskään anna ammatillista, oikeudellista, lääketieteellistä, psykologista tai taloudellista neuvontaa.

Käyttö- ja tekijänoikeudet (digitaaliset tuotteet)

Kaikki digitaaliset tuotteet ja koulutuspaketit ovat henkilökohtaisia ja yksilöllisiä hankintoja, ei kaupalliseen käyttöön tarkoitettuja. Mikäli tuotteet hankitaan eri tekijöille esimerkiksi yhteisöihin tai yrityksiin, lisenssi tulee maksaa jokaiselle yhteisön jäsenelle erikseen (1 paketti/tekijä). Tuotteita tulee tilata siis yhtä monta, kuin sillä on loppukäyttäjiä (esim. esitesuunnittelupaketti).

Mitään osaa tuotteista tai sen mukana tulevista julkaisuista ei saa kopioida, jakaa tai luovuttaa kolmansille osapuolille missään muodossa. Tuotteiden edes osittainen kopioiminen on tekijänoikeuslain vastaista ja sen tietojen luovuttaminen muille osapuolille katsotaan varastamiseksi ja sen johdosta ryhdymme toimenpiteisiin. Tuotteet on suojattu tekijänoikeus- ja immateriaalisilla oikeuksilla. Tuotteiden käyttäminen edellä mainittujen oikeuksien vastaisella tavalla on ehdottomasti kielletty.

Tuotteiden väärinkäyttö ja kopiointi on tekijänoikeusrikkomus ja rangaistava teko. Tilaajalla ei ole oikeutta siirtää, myydä, alilisensioida tai luovuttaa tuotteiden käyttöoikeutta, tuotetta tai tuotteiden osia kolmannelle ilman Maijamedia Oy:n suostumusta. Tuotteiden sisältö ja materiaali on tekijänoikeuslailla suojattua materiaalia ja sen kopiointi ei missään muodossa ole hyväksyttävää. Et saa muuttaa, kopioida, jäljentää, julkaista, ladata, lähettää, välittää, kääntää, myydä, luoda johdannaisia ​​töitä, hyödyntää tai levittää paketin tietoa missään muodossa (myöskään sähköpostitse tai muiden sähköisten välineiden avulla) edes osittain. Saat kuitenkin: ladata ja/tai tulostaa yhden kopion yksittäisiä sivuja omaan, ei-kaupalliseen käyttöön, edellyttäen, että säilytät kaikki tekijänoikeus- ja muut omistusoikeustiedot paikoillaan.