Yleiset tilaus- ja toimitusehdot

Nämä toimitusehdot ovat Grafia ry:n laatimiin sääntöihin sovellettu | www.grafia.fi

Toimeksiantaja (Asiakas)
Tekijä (Maijamedia Oy)

Soveltamisala

Näitä toimitusehtoja sovelletaan graafiseen suunnitteluun ja painotöihin liittyvissä tehtävissä. Teoksella tarkoitetaan kaikkia työntekemisen yhteydessä syntyneitä luonnoksia tai töitä. Toisintamisella tarkoitetaan kappaleen valmistamista teoksesta painamalla, monistamalla, jäljentämällä, digitaalisesti tai muulla tavalla.


Työn tilaaminen

Tilaus tulee aina tehdä kirjallisena. Tilauksen mukana toimeksiantajan tulee lähettää selkeä työohje tai näköisvedos, joka voi olla esimerkiksi hahmotelma, kuvaus tai tuloste. Toimeksiantajan ja tekijän tulee sopia työhön liittyvät yhteyshenkilöt. Kaikissa epäselvissä tilanteissa tulee kääntyä yhteyshenkilön puoleen. Yhteyshenkilön vaihtumisesta on ilmoitettava välittömästi toiselle sopijapuolelle. Sopijapuolten välillä laaditaan työn laadun ja luonteen edellyttämällä tavalla sitova aikataulu, josta poikkeaminen edellyttää kirjallista sopimista sopijapuolten kesken.

Toimeksiantaja vastaa vain kirjallisesti sovituista kustannuksista. Kustannusten muuttumisesta on aina ilmoitettava kirjallisesti. Lisäkustannuksia voivat aiheuttaa ylimääräisten kuvitus- tai graafisten töiden tarve sekä valokuvaukset tai kuvapankkihankinnat. Kaikista erikseen tehtävistä hankinnoista sovitaan aina toimeksiantajan kanssa erikseen. Työtä varten erikseen tilatut kuvapankkikuvat luovutetaan toimeksiantajalle pyynnöstä.

Postitus-, kuljetus-, rahti- ja pakkauskustannuksista vastaa toimeksiantaja, ellei toisin ole sovittu. Tekijä vastaa siitä, ettei sopimukseen liity kolmannelle osapuolelle maksettavia korvauksia, ellei sellaisesta ole erikseen sovittu. Tekijä hoitaa huolellisesti mahdollisesti hallussaan olevaa toimeksiantajan omaisuutta sekä huolehtii ja vastaa alkuperäiskappaleiden ja jäljentämisaineiston säilyttämisestä sopimuskauden ajan. Tämän jälkeen aineisto luovutetaan takaisin toimeksiantajalle.

Työn luovuttaminen

Valmis työ luovutetaan useimmiten painokelpoisessa PDF-muodossa ellei toisin sovita. Taittotiedostot ovat Tekijän omaisuutta ja Toimeksiantaja voi ne lunastaa itselleen sopimuksen mukaan erillisellä hinnoittelulla, joka sovitaan erikseen työn laajuus huomioiden.

Tekijä ei ole vastuussa paino- tai tulostusjäljestä tai lopullisesta tuotteesta. Toimeksiantaja voi ennen tulostamista halutessaan vaatia nähtäväkseen (mahdollisesti lisämaksullista) koevedosta painotalolta tai tekijän kautta. Toimeksiantaja ymmärtää, että näyttövedokset ja niiden toistamat värit voivat vaihdella merkittävästikin eri näytöillä katsottaessa.

Toimeksiantaja on testannut, tarkastanut ja oikolukenut suunnitellun tuotteen ja hyväksynyt sen sellaisenaan ennen tulostattavaksi/painatettavaksi lähettämistä. Tekijä ei ole vastuussa suunnitellusta tuotteesta Toimeksiantajan antaman hyväksynnän jälkeen. Toimeksiantaja on hyväksynyt suunnitelmat, niiden toiminnallisuuden ja ulkoasun hyväksymällä tuotteen ja mahdollisesti lähettämällä sen painoon. Toimeksiantaja vastaa työn tarkastamisesta. Mahdolliset lisäkorjaukset/-muutokset veloitetaan erikseen.

Tiedot

Toimeksiantajan on annettava täydelliset tiedot tilatusta työstä ja sen käyttötarkoituksesta sekä sille asetetuista taiteellisista, mainonnallisista tai erityisistä ammattiteknisistä vaatimuksista. Toimeksiantajan on toimitettava kaikki tarvittavat tiedot tekijälle sovitussa ajassa ja muodossa. Mikäli tämä laiminlyödään, on tekijällä vastaavasti oikeus saada muutos aikatauluun ja/tai korvaus tämän mahdollisesti aiheuttamasta lisätyöstä. Toimeksiantaja vastaa lähettämänsä materiaalin oikeellisuudesta, kuten tekstien ja kuvien laillisuudesta ja oikeinkirjoituksen tarkastamisesta.

Idealuonnokset ja luonnokset

Kun tekijä on luovuttanut teoksen luonnokset toimeksiantajalle, niitä ei saa ilman hänen suostumustaan julkaista tai käyttää muulla tavoin. Mikäli toimeksiantaja haluaa tehdä luonnokseen muutoksia tai kehittää sitä edelleen, on näiden suorittamiseen oikeus vain tekijällä itsellään tai hänen valtuuttamallaan henkilöllä. Luonnoksia ei saa näyttää tai luovuttaa ulkopuolisille.

Oikeudet

Käyttöoikeus

Saatuaan täyden korvauksen tekijä luovuttaa toimeksiantajalle oikeuden valmistaa teoksista kappaleita ja saattaa yleisön saataviin siinä laajuudessa, josta on sovittu. Käyttöoikeus koskee vain ensimmäistä painosta, ellei muuta ole sovittu. Kyse on siten kertaluontoisesta käyttöoikeuden luovutuksesta.
Jos toimeksiantaja haluaa käyttää teosta tai osia siitä muuhun tarkoitukseen kuin alunperin on sovittu (laajennettu käyttö), on hänen saatava siihen tekijän suostumus ja tekijällä on tällöin oikeus lisäkorvaukseen. Teosta ei saa saattaa yleisön saataviin tekijän taiteellista arvoa tai omalaatuisuutta loukkaavalla tavalla tai loukkaavassa yhteydessä. Käyttöoikeus on voimassa vain Suomessa. Toimeksiantaja saa kansainväliset käyttöoikeudet vain sopimalla tästä tekijän kanssa.

Tekijän nimen ilmoittaminen

Kun teos saatetaan yleisön saataviin, on tekijän nimi ilmoitettava sillä tavoin kuin hyvä tapa ja kyseisen alan ammattikäytäntö vaatii.

Käyttöoikeuden luovuttaminen eteenpäin

Toimeksiantajalla ei ole ilman tekijän suostumusta oikeutta luovuttaa teoksen sovittua käyttöoikeutta eteenpäin kolmannelle.

Käytölle asetettavat vaatimukset

Ilman tekijän hyväksyntää, teosta ei saa käyttää muun kokoisena, muissa väreissä tai muutoin muutettuna tai kuin sovittu, lukuun ottamatta pieniä teknisluontoisia korjauksia. Tekijällä on oikeus vaatia työnsä tyydyttävää toisintamista ja hänellä on oltava mahdollisuus nähdä koevedos etukäteen. Tekijällä on oikeus valvoa toisintamista, jonka tulokset eivät saa poiketa alkuperäiskappaleesta enempää kuin käytetty toisintamismenetelmä vaatii.

Alkuperäiskappaleiden omistusoikeus

Kaikki originaalit, luonnokset ja valmiit aineistot ovat tekijän omaisuutta ellei toisin ole sovittu. Originaalien omistusoikeuden luovutuksesta on kussakin tapauksessa maksettava eri palkkio. Esimerkiksi alkuperäinen taittopohja on aina tekijänoikeuksilla suojattua materiaalia ja näin ollen tekijän omaisuutta. Mikäli toimeksiantaja haluaa alkuperäisen tiedosto- tai taittopohjan itselleen, se hinnoitellaan aina erikseen. Tekijänoikeus teoksiin kuuluu tekijälle. Teosten tekijänoikeudet ovat voimassa 70 vuotta tekijän kuoleman jälkeen ja tavallisten valokuvien osalta 50 vuotta sen vuoden päättymisestä, jona kuva valmistettiin.

Palkkiot

Palkkio käyttöoikeuden luovutuksesta

Toimeksiantajan on maksettava palkkio tekijälle sovitun maksuaikataulun mukaisesti tai jos aikataulusta ei ole erikseen sovittu viimeistään, kun työ luovutetaan toimeksiantajalle. Mikäli toimeksiantajasta riippumaton ylivoimainen este aiheuttaa painotyön muuttumisen tarpeettomaksi, toimeksiantaja voi kirjallisella ilmoituksella keskeyttää tuotannon. Toimeksiantajan tulee tällöin korvata tekijälle siihen asti aiheutuneet kulut. Mikäli toimeksiantaja muutoin peruuttaa antamansa toimeksiannon, tekijälle maksettavasta korvauksesta sovitaan erikseen osapuolten kesken. Tilatusta ja toimitetusta hyväksytyn luonnoksen mukaisesta valmiista aineistosta on maksettava täysi palkkio riippumatta siitä, käytetäänkö sitä tai ei. Jos toimeksiantaja keskeyttää työn tekijästä riippumattomasta syystä ennen kuin se on valmistunut, on tekijällä niinikään oikeus koko palkkioon. Palkkio koskee ensimmäistä painosta. Uutta painosta otettaessa on tekijällä oikeus lisäkorvaukseen, ellei toisin ole sovittu, ja tekijälle on ilmoitettava etukäteen uudesta painoksesta. Tästä säännöstä ovat poikkeuksena ne teokset, jotka alunperin on tarkoitettu toistuvaan käyttöön – esimerkiksi logo-, liike- ja tavaramerkit. Mikäli uusintapainoksesta on sovittu, mutta palkkiota ei ole määritelty, on se 50 % alkuperäisestä palkkiosta. Osapuolet voivat halutessaan sopia myös rojaltipalkkiosta. Tällöin tekijällä on oikeus saada sovittu prosenttiosuus teoskappaleiden verottomasta myyntihinnasta. Mikäli toimeksiannon edellytykset tai ohjeet muuttuvat toimeksiannon aikana, on tekijällä oikeus palkkioon lisätyöstä.

Palkkio luonnoskappaleesta

Tilatusta ja toimitetusta teoksen luonnoksesta on tekijällä oikeus saada luonnospalkkio. Palkkio on maksettava luovutettaessa ja riippumatta siitä johtaako luonnos valmiiseen aineistoon vai ei. Luonnospalkkion maksaminen ei oikeuta toimeksiantajaa minkäänlaiseen toisintamiseen.
Mikäli luonnosta tekijän suostumuksella käytetään alkuperäiskappaleena, on siitä maksettava täysi korvaus.

Pidätys- ja panttioikeus

Asiakkaan laiminlyödessä kauppahintaan ja sen suorittamiseen liittyvät velvollisuutensa, Tekijä voi pidättyä luovuttamasta tavaraa tai muuta hallussaan olevaa asiakkaan aineistoa, ennen kuin koko kauppahinta on maksettu. Tekijällä on asiakkaalta olevien saataviensa vakuudeksi panttioikeus kaikkeen hallussaan olevaan asiakkaan aineistoon. Mikäli toimeksiantaja luovuttaa tekijän käyttöön kolmannelle osapuolelle kuuluvaa omaisuutta, on siitä samalla ilmoitettava tekijälle. Pidätys- ja panttioikeus koskee myös tällaista omaisuutta. Jos toimeksiantaja ei täytä sopimuksen mukaista maksuvelvollisuuttaan, tekijällä on oikeus realisoida edellä mainittu omaisuus sopivaksi katsomallaan tavalla, ellei lainsäädännöstä muuta johdu.

Vapaakappaleet

Tekijällä on halutessaan oikeus saada teoksesta ilmaiseksi sovitun mukainen määrä tekijän kappaleita. Näitä tekijä saa vapaasti käyttää mm. näyttelymateriaalina, kilpailuissa ja työnäytteinä. Lisäksi tekijällä on oikeus käyttää työnäytteenä teoksia omilla kotisivuillaan.

Sovittu tehtävä

Tekijällä on oikeus käyttää alihankkijaa tehtävien suorittamisessa. Tekijä vastaa alihankkijan työstä toimeksiantajalle. Mikäli tekijä ei tee tilattua toimeksiantoa tai aikataulu viivästyy olennaisesti tekijästä johtuvasta syystä, toimeksiantajalla on oikeus saada kohtuullinen alennus palkkioon.
Mikäli toinen sopijapuoli rikkoo sopimusta olennaisesti, on toisella sopijapuolella oikeus purkaa sopimus ja vaatia vahingonkorvausta välittömistä vahingoista. Vahingonkorvaus voi kuitenkin olla enintään verottoman toimeksiantopalkkion suuruinen. Mikäli toimeksiantaja loukkaa tekijän tekijänoikeuksia, on tekijällä oikeus vaatia teosten käytön välitöntä lopettamista sekä esittää toimeksiantajalle kaikki tekijänoikeuslain mukaiset vaatimukset loukkauksen johdosta.

Voimassaolo

Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi sen allekirjoittamisesta lukien. Mikäli jompikumpi sopijapuoli jättää sopimusehdot olennaisesti täyttämättä tai toimii tavalla, joka voidaan selvästi tulkita toista sopijapuolta loukkaavaksi, on loukatulla sopijapuolella oikeus kirjallisesti purkaa sopimus päättymään välittömästi.

Vastuut ja vahingonkorvaus

Välilliset seurausvahingot, kuten menetetty liikevoitto ja kolmannelle osapuolelle mahdollisesti syntyvät vahingot eivät kuulu sopimuksen perusteella korvausvastuun piiriin. Sopijapuolet eivät vastaa ylivoimaisesta esteestä tai siihen rinnastettavasta syystä aiheutuneista vahingoista. Mikäli jompikumpi sopijapuoli jättää sopimusehdot olennaisesti täyttämättä tai toimii tavalla, joka voidaan selvästi tulkita toista sopijapuolta loukkaavaksi, on loukatulla sopijapuolella oikeus kirjallisesti purkaa sopimus päättymään välittömästi. Sopijapuolet eivät saa oikeudettomasti käyttää eivätkä ilmaista tietoonsa saamiaan toisen sopijapuolen liike- tai ammattisalaisuuksia.

Erimielisyydet

Tähän sopimukseen liittyvät erimielisyydet pyritään ensi sijassa ratkaisemaan sopijapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli neuvottelut eivät johda sopijapuolia tyydyttävään lopputulokseen, ratkaistaan erimielisyydet:

a) Tekijän kotipaikan alioikeudessa tai
b) välimiesmenettelyssä siten, että sopijapuolet nimeävät yhdessä yhden välimiehen. Jos välimiehen henkilöstä ei päästä yksimielisyyteen, nimeää välimiehen Keskuskauppakamari.

Tilaamalla työn, toimeksiantaja hyväksyy nämä tilaus- ja toimitusehdot.

Tekijän tiedot: Maijamedia Oy, Lundinkatu 10 B 45, 06100 PORVOO, Suomi Finland, info [a] maijamedia.com