Yhden sivun ihme® -toimitus- ja tilausehdot

Yleiset ehdot

Näissä ehdoissa kuvataan Maijamedian (MM, Palveluntarjoaja) Yhden sivun ihme® -palvelun (Palvelu) käyttöä koskevat ehdot. Palvelua käyttävän yksityisen, yrityksen tai yhteisön (Tilaaja) on hyväksyttävä nämä ehdot kokonaisuudessaan tilatessaan Palvelua. Palvelu on tarkoitettu yli 18-vuotiaille. Alle 18-vuotiailta vaaditaan huoltajan suostumus Palvelun tilaamiseen. Sopimus

Tilaajan oikeudesta käyttää Palvelua syntyy, kun Tilaaja on tilannut Palvelun kirjallisesti tai kauppamme kautta. Ellei Tilaaja hyväksy näitä ehtoja, Tilaajalla ei ole oikeutta käyttää Palvelua. Asiakas hyväksyy toimituksen, ellei hän reklamoi siitä kirjallisesti välittömästi. Tilaus on pitävä. Mikäli Tilaaja haluaa purkaa sopimuksen ennenaikaisesti, maksettua summaa ei palauteta.

Palvelun kuvaus

MM tarjoaa Tilaajalle yhden sivun kokonaisuuden (Sivu), jonka Sisällön (Sisältö) ja erilliset Lisäosat (Lisäosat) Tilaaja päättää tilaushetkellä. Peruspalvelu sisältää yhteensä 1 Gt levytilaa Tilaajan materiaalille ja palvelimella sijaitseville tiedostoille (Sisältö) sekä sähköpostille, jotka liitetään Palveluun.

Palvelintila

Sivun peruspalvelintila on rajoitettu (1 Gt). Jos palvelintila ylittyy, Tilaaja saa täyttymisestä ilmoituksen ennakkoon ja MM ehdottaa isompaan palvelintilaan siirtymistä. MM ei ole vastuussa ylittymisistä ja niistä johtuvista palvelukatkoksista tai sen sähköpostiliikenteeseen aiheuttamista häiriöistä.

Päivittäminen

Kaikki tilauksen jälkeen tapahtuvat päivitykset veloitetaan kertaluonteisesti peruspäivityksen tuntihinnoittelun mukaisesti (minimiveloitus on 0,5 h). Sisällön päivittäminen ei sisälly peruspalveluun. Mikäli Asiakas tilaa Sisällön päivityksen, MM pyrkii tekemään lisäykset ja muutokset mahdollisimman pian toimeksiannon saatuaan. MM on ensisijainen päivittäjätaho, ellei Tilaaja lunasta Sivua ja sen Sisältöä itselleen.

Sivun osoite eli domain | Mahdolliset domainit ja domaineihin liittyvät maksut hinnoitellaan erikseen. Hinnoittelu riippuu halutusta osoitepäätteestä ja niiden toiminnoista. Fi-osoitteiden rekisteröinti sekä muut päätteet (com, net, org, eu) 25 EUR/vuosi. Domain-ehdotukset sisältyvät Löydy hakukoneissa -lisäosaan. Mahd. domainien edelleenohjaukset 10 EUR/kpl/vuosi lisätään loppulaskuun.

Varmuuden vuoksi

Tilaaja päättää, huolehditaanko Sisällön varmuuskopioinnista erillisen varmuuskopiointi-lisäosan avulla. MM ei ole vastuussa Sisällöstä tai varmuuskopiopalvelun ulkopuolelle jäävistä Sivuista. Peruspalveluun sisältyy yksi (1) varmuuskopio alkuperäisistä tiedostoista.

Palvelun perusmaksu on 350 EUR/vuosi + alv. 24 % tai erillisen sopimuksen mukaan. Tilaaja maksaa perusmaksun Palvelun käytöstä vuosittain sekä Lisäosien mukaiset maksut joko kertakorvauksena tai Lisäosan mukaisesti. Ellei muusta ole sovittu, laskutus tapahtuu etukäteen kerran vuodessa. Palvelu aktivoidaan, kun maksu on suoritettu.

Mikäli maksua ei ole suoritettu eräpäivään mennessä, MM:lla on oikeus keskeyttää Palvelu, kunnes erääntyneet erät ja mahdolliset korkolain mukaiset viivästyskorot on täysimääräisesti maksettu.

OIKEUDET & VELVOLLISUUDET | Tilaaja

Tilaaja vastaa ilmoittamiensa tietojen oikeellisuudesta sekä Sivulla julkaistavien materiaalien sisällöstä, aineistojen tekijänoikeuksista ja muista oikeuksista. Tilaaja ei saa käyttää Sivua tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella tai muulla vastaavalla immateriaalioikeudella suojatun aineiston julkaisemiseen tai levittämiseen ilman oikeudenhaltijoiden lupaa tai muuten tavalla, joka on haitallista, loukkaavaa tai vahingollista MM:lle tai kolmansille osapuolille. Tilaaja on velvollinen huolehtimaan, että Sivun Sisällössä otetaan huomioon yksityisyyden suojaa sekä henkilötietojen käsittelyä koskevat lait ja muut määräykset. Tilaaja vastaa kaikista vahingoista ja kustannuksista (mukaan lukien asianajokustannukset), joita MM:lle mahdollisesti aiheutuu kolmansien tahojen oikeuksien loukkauksen johdosta.

OIKEUDET & VELVOLLISUUDET | Maijamedia Oy

MM:lla on oikeus muuttaa Palvelua ja sen toiminnallisuutta, mikäli se on välttämätöntä esimerkiksi Palvelun käytön edellyttämien teknisten vaatimusten, Sivun toiminnan tai MM:aan liittyvien muutosten takia. MM ilmoittaa muutoksista Tilaajan antamaan sähköpostiosoitteeseen. Tilaajan pyynnöstä tehdyistä suorituksista veloitetaan normaali toimenpidemaksu voimassa olevien tuntihintojen mukaisesti. Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa palvelun sisältöä myös tiedottamatta etukäteen, mikäli tämä on tarpeen esimerkiksi tietoturva- tai muista syistä. Tällöin tehdyistä muutoksista pyritään tiedottamaan mahdollisimman nopeasti jälkikäteen.

MM pyrkii siihen, että Sivu ja Palvelu ovat Tilaajan käytössä ilman katkoja. MM ei kuitenkaan takaa Sivun keskeytyksetöntä käyttöä eikä vastaa mahdollisista tietoliikennekatkoksista tai esimerkiksi palvelimen yhteyshäiriöistä. MM pyrkii minimoimaan sen ajan, jona Sivu ja Palvelu eivät olisi käytettävissä.

MM ei tarkasta tietoa tai kuvamateriaaleja, jonka Tilaaja antaa MM:lle liitettäväksi Sivulle. MM toimii Tilaajan Sisällön välittäjänä, joka ei ole vastuussa Tilaajan materiaaleista (kuten laissa tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta tarkemmin säädetään). MM:lla on tarvittaessa oikeus poistaa Sivulta materiaalia ja tietoja, jotka rikkovat näitä ehtoja, Palvelun muita sääntöjä ja ohjeita, lakia tai hyviä tapoja. MM:lla on myös aina oikeus poistaa materiaalia ja tietoja, jos viranomainen tai muu siihen oikeutettu taho sitä pyytää.

Tilaajan laiminlyönnit maksuissa tai moraalittoman sisällön julkaiseminen Sivulla oikeuttavat MM:n purkamaan sopimuksen välittömästi.

Kaikki oikeudet Sivun tekniseen toteutukseen (mm. sivun graafiset elementit), teknisiin menetelmiin ja ohjelmiin sekä päivittämiseen kuuluvat MM:lle. Tilaajalla on käyttöoikeus Sivuun tämän Sopimuksen voimassaoloaikana. Tilaajalla ei ole oikeutta siirtää, myydä, alilisensioida tai luovuttaa Sivun käyttöoikeutta, Sivua tai Sivun osia kolmannelle ilman MM:n etukäteistä kirjallista suostumusta. Tilaaja hyväksyy, että MM:lla on oikeus käyttää Sivua tai sen osaa esimerkkinä markkinoidessaan Palvelua.

Vastuunrajoitukset

MM ei takaa Sisällön säilyvyyttä eikä vastaa tietojen tuhoutumisesta, katoamisesta tai muuttumisesta ja Tilaajalle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. MM ei ole erikseen velvollinen toimittamaan Sisältöä Tilaajalle sopimuksen päättymisen jälkeen. Sen sijaan Tilaajalla on oikeus lunastaa Sisältö itselleen lunastussumman mukaisesti (ks. Lunastusoikeus).

MM ei takaa Sivun haluttua sijoittumista hakutuloksissa. Optimoinnin lopputulos riippuu myös ulkopuolisista tekijöistä, joten paraskaan optimointi ei takaa 100 % haluttua sijoittumista. Lopullisen hakutuloksen päättää hakukone omaan algoritmiinsä perustuen. Tulos määräytyy monien eri kriteerien perusteella eikä kaikkiin voida optimoinnilla vaikuttaa.

MM ei takaa, että Palvelu toimii keskeytyksettömästi tai virheettömästi, eikä vastaa sen käytöstä Tilaajan tietokonejärjestelmälle tai sen tietosisällölle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. MM ei missään tilanteessa vastaa kolmannen osapuolen, tietojärjestelmä- tai tietoliikennevirheiden ja/tai -häiriöiden, teknisten vikojen, haitallisten ohjelmistojen tai Sivun tai sen kautta saavutettavien muiden palveluiden virheellisen sisällön tai toimintahäiriöiden aiheuttamista vahingoista tai kolmansien tahojen muutoksista johtuvista häiriöistä tai katkoksista. MM ei vastaa mistään välillisistä tai epäsuorista vahingoista, joita Tilaajalle mahdollisesti koituu. MM vastuun yläraja on kaikissa tapauksissa (myös mahdolliset korvaukset Palvelun keskeytyksistä) yhden (1) kuukauden palvelumaksun hyvittäminen Tilaajalle.

Ylivoimainen este

Lakko, työsulku, sairastuminen, tulipalo, tietoliikennehäiriö, viranomaisen määräys tai muu MM:sta tai sen yhteistyökumppaneista tai alihankkijoista riippumaton ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa MM:n noudattamasta näitä ehtoja ylivoimaisen esteen ajaksi.
Yksityisyyden suoja | MM käsittelee Tilaajan Palveluun antamia henkilötietoja Suomen henkilötietolain mukaisesti ja käyttää tällaisia henkilötietoja ainoastaan Palvelun tarjoamiseen Tilaajalle.

Sopimuksen voimassaolo

MM:n ja Tilaajan välinen Sopimus päättyy, kun Tilaaja irtisanoo sopimuksen yhtä (1) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä. Muuten MM ja Tilaajan sopimus katsotaan voimassaolevaksi ja Tilaajan olevan maksuvelvollinen. Kaikki Lisäosat ovat voimassa laskutetun jakson loppuun asti. Näiden palveluiden irtisanominen on aina tehtävä kirjallisesti. Sopimuksen päättyessä tämän kohdan mukaisesti Tilaajalla ei ole oikeutta saada takaisin maksamiaan palvelumaksuja. MM:lla on oikeus irtisanoa sopimus välittömästi ilman
irtisanomisaikaa, mikäli Tilaaja syyllistyy olennaiseen sopimusrikkomukseen.

Tilaajalla ei ole oikeutta peruuttaa Sopimusta tai jo tilattua palvelua kesken sopimuskauden. Ellei MM:n kotisivuilla tai Palvelussa nimenomaisesti mainita toisin, tarjottavat Palvelun osiot ovat aina kuluttajansuojalaissa mainittuja palveluja, joiden suorittaminen on sähköisesti Tilaajan suostumuksella aloitettu ennen peruuttamisajan päättymistä. Sopimuksen päättyessä tässä Sopimuksessa myönnetyt käyttöoikeudet Palveluun ja MM:n tarjoamiin Palveluihin lakkaavat välittömästi. Tilaaja voi lunastaa Sivun
itselleen kohdan ”Lunastusoikeus” mukaisesti.

Sopimuksen siirtäminen

Osapuolilla ei ole oikeutta siirtää tätä sopimusta tai siihen perustuvia oikeuksia tai velvollisuuksia kolmannelle osapuolelle. MM:lla on kuitenkin oikeus siirtää sopimus kolmannelle esimerkiksi liiketoimintakaupan yhteydessä.

Ehtojen muuttaminen

MM:lla on oikeus muuttaa näitä ehtoja ilmoittamalla Tilaajalle ehtojen muutoksesta kirjallisesti sähköpostitse viimeistään yksi (1) kuukausi ennen uusien sopimusehtojen voimaantuloa. Muuttuneita sopimusehtoja sovelletaan Tilaajan sopimukseen seuraavan käyttöoikeuskauden alusta lukien.

Lunastusoikeus

Tilaajalla on oikeus lunastaa Sivu ja sen sisältö kokonaisuudessaan erillistä maksua vastaan, kun kokonaissumma täyttyy. Palvelun vuosimaksu lyhentää kokonaissummaa. Maksettuaan summan kokonaisuudessaan, Tilaajalla on oikeus saada kaikki sivun tekniset ja sisällölliset oikeudet. Tilaajan lunastaessa Sivu itselleen, MM:n oikeus Päivittämiseen päättyy ja Tilaajan oikeus ulkopuoliseen päivittäjätahoon alkaa. Sivu kertalunastuksena 2.450 EUR (350 EUR/v). Hintoihin lisätään voimassaoleva alv. Tilaaja voi lunastaa Sivun koska tahansa sopimuskauden aikana. Lopullinen lunastussumma on jo maksetut perusmaksuerät ilman lisäosia vähennettynä kokonaissummasta. Lunastuksen jälkeen Tilaaja on vastuussa kaikista Sivun kuluista (palvelin- ja domainmaksut) sekä toiminnoista. Lunastuksen jälkeen Tilaaja saa Palveluntarjoajalta kaikki Sivua koskevat materiaalit ja salasanat haltuunsa. Lunastuksen jälkeen tilaaja voi halutessaan jatkaa Sivun ylläpitosopimusta MM:n kanssa hintaan 127 EUR/vuosi + voimassaoleva alv. + mahdolliset vuosimaksulliset lisäosat.

Irtisanomisen jälkeen kaikki Sivuun sekä sen toiminnallisuuteen ja päivittämiseen liittyvät työt ja konsultoinnit MM:n toimesta hinnoitellaan voimassaolevan tuntihinnoittelun + alvin mukaan. Minimi 1 h veloitus. MM ei ole vastuussa opastamaan Tilaajaa Palvelun käyttöön, vaan Tilaaja sitoutuu maksamaan konsultaatiot tuntihinnoittelun mukaisesti Palveluntarjoajan puoleen kääntyessään.

Yhteydenpito

MM lähettää Tilaajalle Sivua ja Palvelua koskevat ilmoitukset aina Tilaajan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Tilaaja on velvollinen ilmoittamaan mahdollisesta osoitteenmuutoksesta etukäteen MM:lle.

Sovellettava laki ja erimielisyydet

Tähän Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, käyttöehtoja ja Palveluita koskevat erimielisyydet ratkaistaan Porvoon käräjäoikeudessa. Yhteystiedot ja tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta annetun lain 21 §:n mukainen yhteyspiste:

Maijamedia Oy, Lundinkatu 10 B 45, 06100 PORVOO
0505 707 414, info[a]maijamedia.com, www.mediaa.fi